CHURN BRUSH - 11 IN

SKU: K90548-JAU
Stiff resin set churn brush - YellowStiff resin set churn brush - Yellow